Aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 03.01.2014

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – realizator projektu pt. „Pomost na rynek pracy” ogłasza rekrutację do udziału w projekcie.

 

Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest do:

1)      osób w wieku 15-25 posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej

2)     osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych do udziału w projekcie: 20 osób w wieku 15-25 posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej oraz 10 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, spełniających następujące kryteria rekrutacji, które uzyskały największą liczbę punktów:

 

 Informacja o projekcie:

1. Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Co oferuje projekt?

 1. Udział w 9 miesięcznym kursie teoretyczno-praktycznym w obiektach branży turystyczno-hotelarskiej oraz gastronomicznych w ścieżkach zawodowych: obsługa recepcji, gastronomia, profesjonalne utrzymywanie czystości oraz baristyka i obsługa klienta.

2.  Udział w 7 miesięcznym kursie zawodowym w obiektach branży turystyczno-hotelarskiej w ścieżkach zawodowych: obsługa recepcji, gastronomia, profesjonalne utrzymywanie czystości oraz baristyka i obsługa klienta.

3. Stypendium edukacyjne za udział w kursach wskazanych w pkt. 1 oraz 2.

4. Specjalistyczne szkolenia w tematyce branży turystyczno-hotelarskiej.

5. Zaświadczenie o ukończeniu kursów oraz szkoleń.

6. Udział w wizycie studyjnej do pensjonatu COGITO w Krakowie.

7. Wsparcie superwizora przez cały okres realizacji projektu.

8. Zwrot kosztów podróży.

 

Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej:

  1. status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej potwierdzony oświadczeniem – 4 pkt.
  2. wiek 15-25 r.ż. – 3 pkt.
  3. zainteresowanie rozwojem zawodowym w branży hotelarskiej potwierdzone oświadczeniem – 2 pkt.
  4.  płeć: kobieta – 1 pkt.

 

Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności –  5 pkt.
  2. sytuacja finansowa poświadczona oświadczeniem o dochodach na członka rodziny – 4 pkt.
  3. predyspozycje psychofizyczne do edukacji i pracy w danej zawodowej ścieżce edukacyjnej poświadczone zaświadczeniem– 3 pkt.
  4. zainteresowanie rozwojem zawodowym w branży hotelarskiej – 2 pkt.
  5. płeć: kobieta – 1 pkt.

W sytuacji, gdy złożone oferty uzyskają taką samą liczbę punktów i nie ma możliwości wyłonienia zwycięskich ofert na podstawie obowiązujących kryteriów, Komisja zastosuje dodatkowe kryterium w postaci wykształcenia/praktyk/doświadczenia w branży gastronomicznej, handlowej.

Rekrutacja prowadzona będzie przez 3 osobową Komisję Rekrutacyjną w oparciu o regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja:

1. Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14, 80-032 Gdańsk (I piętro).

2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie i spełniająca ww. kryteria rekrutacji składa kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Kwestionariusze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową na adres biura projektu wskazany w pkt. 1 oraz drogą mailową na adres m.gojlo-kaligowska@gfis.pl oraz a.gojlo@gfis.pl

4. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.

5. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.

6. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2014 .

7. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

Dodatkowych informacji o projekcie oraz rekrutacji udzielają:

– Małgorzata Gojło-Kaligowska, tel. 58 304 99 56, e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

- Anna Gojło, tel. 58 304 99 56, e-mail: a.gojlo @gfis.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

kwestionariusz zgłoszenia wychowankowie

kwestionariusz zgłoszenia osoby ze stopniem niepełnosprawności

zaświadczenie dla osób niepełnosprawnych

 

 logotyp bez napisu

Projekt „Pomost na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Przyjaciele fundacji: