Aktualności

Przetarg na zabudowę meblową 02.04.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ, BLEND ŚCIENNYCH, LISTEW COKOŁOWYCH ORAZ BLATÓW ŁAZIENKOWYCH DO HOTELU PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU


1)
ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14, wpisana pod numerem KRS 0000412382, NIP 583 315 08 49

2) OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI SĄ:

a) Małgorzata Gojło-Kaligowska – koordynator projektu, tel.: 501 596 853, 58 304 99 56 wewn. 3, faks: 58 304 99 56, e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

b) Marianna Sitek-Wróblewska – specjalista ds. monitoringu i kontaktów z kontrahentami, tel.: 58 304 99 56 wewn. 3, faks: 58 304 99 56, e-mail: m.sitek@gfis.pl

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00

3) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

3.1. nazwa zamówienia:dostawa i montaż zabudowy meblowej,blend ściennych, listew cokołowych oraz blatów łazienkowych do hotelu położonego przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku.

3.2. Przedmiot zamówienia: zabudowa meblowa

3.3. Kod CPV

Kod CPV 39100000-2 Wykonanie i montaż mebli

Kod CPV 45421153-1 Wykonanie i montaż mebli zabudowanych

Kod CPV 39141200-4 Blaty

Kod CPV 39141300-5 Szafy

Kod CPV 44112220-6 -Podłogi z tworzyw sztucznych

3.4. Określenie przedmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia:

Zamawiający ogłasza przetarg na dostawę i montaż zabudowy meblowej, blend ściennych, listew cokołowych oraz blatów łazienkowych do hotelu położonego przy ul. Kartuskiej 18 zgodnie z zapisami SIWZ oraz specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

3.4.1. Dokumentacja, wg której powinny być wykonana zabudowa meblowa jest dostępna
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gościnnej 14 w biurze Fundacji na I piętrze.

3.4.2. Dokumentacja udostępniania jest oferentom do wglądu od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-13.00, za wcześniejszym umówieniem się na spotkanie z osobą wskazaną w pkt. 2)

3.4.3. Zamawiający udostępni wykonawcom obiekt budowlany w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 14 kwietnia 2014 r.

3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

3.6. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2014 r.

4) WADIUM

4.1. Wadium nie jest wnoszone przez oferentów.

5) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄ ZAPISY SIWZ.

6) KRYTERIUM OCENY OFERT:

a) cena – 60%

b) okres udzielonej gwarancji na zabudowę meblową – 30%

c) doświadczenie w realizacji zabudowy meblowej do obiektów hotelarskich poświadczone port folio- 10%

Zasady udzielania punktacji za poszczególne kryteria określa SIWZ.

Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie warunków określonych w SIWZ.

7)ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gfis.pl

8) TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 25.04.2014 r. godzina 13:00, miejsce: Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk, biuro Fundacji na I piętrze.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się Wykonawcy bez otwierania.

9) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

10) OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 29.04.2014 r. na stronie internetowej www.gfis.pl.

Wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną dodatkowo powiadomieni o wyniku postępowania drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIKI:


Gdańsk, dnia
02.04.2014 r.


Przyjaciele fundacji: