Q pracy!

     „Q pracy!” – projekt na kwotę 1 571 725,02 zł. realizowany w okresie 15.06.2012 – 31.095.2015 z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

Pierwszy innowacyjno-testujący projekt Fundacji realizowany pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka podnoszący temat metod pracy wychowawczej w procesie usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Raport z badania dostępny jest w  zakładce publikacje.

W oparciu o nasze doświadczenie pracy w kameralnych Domach dla Dzieci na terenie Trójmiasta oraz rekomendacje z ww. raportu opracowaliśmy wstępny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę. Model to kompendium wiedzy dla podmiotów tworzących lub prowadzących kameralne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Innowacją jest podejście do wychowania zmieniające perspektywę myślenia o przygotowaniu wychowanków do usamodzielnienia:

·    W miejsce rozpoczęcia procesu usamodzielniania z momentem opuszczenia przez wychowanka placówki – rozpoczęcie procesu usamodzielniania z momentem przyjęcia dziecka do placówki.

·    W miejsce wychowawcy opiekuna – wychowawca – mentor.

·    W miejsce współpracy wewnątrzsektorowej współpraca międzysektorowa

·  W miejsce ogólnych Indywidualnych Planów Pracy – podmiotowy i zorientowany na przygotowanie do samodzielności po opuszczeniu placówki Indywidualny Plan Pracy.

Wypracowany model pracy wychowawczej jest testowany w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Pomorza w organizacjach prowadzonych przez Fundację BONAFIDE, Towarzystwo Nasz Dom, Fundacja Rodzinny Gdańsk oraz Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Po fazie testowania modelu i pozytywnej jego walidacji, wypracowany model będzie upowszechniany na terenie całego kraju podczas regionalnych konferencji w Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Gdańsku.

Model dostępny jest w  zakładce publikacje.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Grupą Kombinat Sp. z o.o Sp.k. oraz Pomorską Wojewódzką Komendą OHP.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: