Dokumenty GFIS

Statut GFIS 

 

                    GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

    ROZDZIAŁ I
    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
 1. Fundacja została ustanowiona przez Lecha Kaźmierczyka – zwanego fundatorem, dnia 16 stycznia 2007r przed Izabellą Bąkowską notariuszem w Gdańsku w kancelarii przy ul. Młyńskiej 21, aktem notarialnym Rep. A 144/2007.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest Gdańsk.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Właściwy Minister.

§5
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja – w celu realizacji celów statutowych – może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:

 1. przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub patologicznych;
 2. wyrównywania szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich;
 3. propagowania koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
§7

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz innych form opieki zastępczej, w tym kształcenie i szkolenie prowadzące do powstania standardów kompetencyjnych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz ich rodzinami,
 2. tworzenie i wdrażanie programów, w tym współpracy międzynarodowej umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowywanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym a następnie upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki społecznej,
 3. budowę skutecznego systemu doradztwa zawodowego, promowanie kształcenia ustawicznego i postaw przedsiębiorczych oraz poradnictwo specjalistyczne,
 4. organizację szkoleń, warsztatów i konferencji,
 5. promocję oraz działalność informacyjną,
 6. prowadzenie badań, analiz oraz działalność wydawniczą,
 7. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inicjatyw na rzecz aktywnej organizacji czasu wolnego, wspieranie grup i kół zainteresowań,
 8. budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwój wolontariatu,
 9. wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjnych przy opracowywaniu instrumentów edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk.
 10. upowszechnianie wiedzy na temat równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia oraz standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 11. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie transferu wiedzy i udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji,
 12. aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje pomocowe na wsparcie celów statutowych Fundacji,
 13. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§8
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

  1)ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 85,
  2)edukacja – 80,
  3)działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem – 92,
  4)działalność gospodarcza pozostała – 74,
  4)działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 93.05.Z

 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 PLN oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób trzecich,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
§12

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14
 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§15
 1. Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
 3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§16
 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Rada składa się od 3 do 5 osób, przy czym członków pierwszej rady powołuje Fundator na okres 5 lat.
§17

Do kompetencji Rady należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
 5. uchwalanie regulaminów Rady.
§18
 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
 2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
§19
 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 2. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 3. W posiedzenia Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
§20
 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
§21

Każdy członek Rady ma jeden głos.

ZARZĄD FUNDACJI

§22
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 lub 5 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 3. W przypadku zarządu 3 osobowego – Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków, zaś w przypadku zarządu 5 osobowego – Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz członków.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.
 5. W przypadku zarządu 5 – osobowego, Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa.
 6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 7. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
  1)złożenia rezygnacji,
  2)podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  3)trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,
  4)niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  5)nienależytego wypełniania funkcji członka,
  6)istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§23

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. powołuje kierowników, zatwierdza regulaminy organizacyjne zakładów,
 11. podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 12. określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
§24

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w przypadku zarządu 3- osobowego składa Prezes, zaś w przypadku zarządu 5 – osobowego – Prezes lub Wiceprezes z członkiem Zarządu, lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu- w przypadku zarządu 5 – osobowego.

§26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§27
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu zatwierdza Rada Fundacji.
§28
 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§29

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada na wniosek Zarządu.

§31

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 Sprawozdania finansowe 

 

 Sprawozdania merytoryczne

 


Przyjaciele fundacji: